Uw Partner in Personeel

Geef uw bedrijf meer pit met behulp van onze krachten.

Privacy statement
Dutch Cooking Connection verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Dutch Cooking Connection wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Dutch Cooking Connection (persoons)gegevens?
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Dutch Cooking Connection?
Dutch Cooking Connection verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice. Als je gebruik maakt van onze helpdesk hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Dutch Cooking Connection, kan Dutch Cooking Connection aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart Dutch Cooking Connection verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens
Dutch Cooking Connection verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam. Ook heeft Dutch Cooking Connection gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Dutch Cooking Connection slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Dutch Cooking Connection maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers
Dutch Cooking Connection maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Dutch Cooking Connection een rol als tussenpersoon (registrar). Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal Dutch Cooking Connection je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

Binnen de groep van Dutch Cooking Connection worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als u klant bent van Dutch Cooking Connection, zien wij u ook als klant van de overige ondernemingen die behoren tot de groep van Dutch Cooking Connection. Dutch Cooking Connection verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Dutch Cooking Connection het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Dutch Cooking Connection onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Dutch Cooking Connection gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Dutch Cooking Connection vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Merendeel van bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via het Klantenpanel van Dutch Cooking Connection. Uiteraard kun je contact met ons opnemen via info@dccdetachee.com om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat Dutch Cooking Connection niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging
Dutch Cooking Connection heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Dutch Cooking Connection schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Dutch Cooking Connection is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@dccdetachee.com

Wijziging van Privacy Statement
Dutch Cooking Connection behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Dit is het Privacy Statement van Dutch Cooking Connection, gevestigd aan Egelantier 5, 7483 CL Haaksbergen